REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI TELEOPIEKI

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI TELEOPIEKI

zwany dalej „Regulaminem”

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usług Teleopieki dla Klientów CENTRUM TELEOPIEKI SENIOR CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą
  w Rzeszowie (35-301), przy ul. Lwowskiej 142/7A, nr KRS: 0000641552, NIP: 8133727604, REGON: 365405955, o kapitale zakładowym: 60.000,00 złotych opłaconym w całości.

 2. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

§ 2

Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie

 1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

  1. Ankieta Rejestracyjna – dokument zawierający dane osobowe Klienta, w tym dane osobowe wrażliwe, oraz podstawowe dane o stanie zdrowia Klienta, a także dane do kontaktu, w tym dane osoby, którą Klient upoważni do otrzymywania informacji o stanie zdrowia Klienta, zawierający oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
  2. Centrum Telemedyczne – wydzielona w strukturze organizacyjnej Teleopiekuna lub w firmie współpracującej z Teleopiekunem organizacja, na którą składa się: zespół osób, w tym personel medyczny wraz z odpowiednim systemem łączności głosowej i innej, wyposażony również w system informatyczny. Celem działania Centrum Telemedycznego jest zgodna z niniejszym regulaminem reakcja na alarmy wywołane przez urządzenie Klienta;

  3. Klient – osoba uprawniona do skorzystania z Usługi na podstawie Regulaminu – Podopieczny lub reprezentująca Podopiecznego, na rzecz którego wykonywane są usługi;

  4. Lekarz Centrum Telemedycznego – osoba uprawniona do wykonywania zawodu lekarza, wskazana przez Centrum Telemedyczne do realizacji Usługi;

  5. Personel Medyczny Centrum Telemedycznego – osoba uprawniona do wykonywania zawodu pielęgniarki, rehabilitanta lub ratownika medycznego, wskazana przez Centrum Telemedyczne do realizacji Usługi;

  6. Personel Centrum Telemedycznego – pracownik Call Center lub pracownik administracyjny Centrum Telemedycznego wspierający proces realizacji Usługi;

  7. Portal Pacjenta – narzędzie oparte na platformie internetowej, dostępnej z dowolnej przeglądarki internetowej. Pozwala na wymianę i gromadzenie informacji medycznych, informacji klinicznych, wyników badań Klienta przed realizacją Usługi lub na przekazywanie przez Centrum Telemedyczne, po wykonaniu Usługi, skierowań na płatne badania i/lub recept pełnopłatnych. Narzędzie to pozwala też na bieżący kontakt mailowy z Lekarzem Centrum Telemedycznego;

  8. Regulamin – niniejszy Regulamin zasad korzystania z Usług dla Klientów;

  9. Umowa – niniejsza umowa o świadczenie usług teleopieki;

  10. Urządzenie – sprzęt monitorujący lub alarmowy służący do realizacji Usługi, dostarczony przez Teleopiekuna, którego model i numer seryjny Klient wskazuje w Ankiecie Rejestracyjnej – część ogólna;

  11. Usługa – usługa teleopieki polegająca na przyjmowaniu i zarządzaniu wezwaniami alarmowymi realizowana za pośrednictwem Centrum Telemedycznego.

§ 3

Ogólne zasady świadczenia Usług

 1. Zasady świadczenia Usług określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

 2. Świadczenia będą realizowane przez czas trwania Umowy, dla Klientów spełniających warunki niniejszego Regulaminu.

§ 4

Uczestnicy

 1. Uczestnikami Programu mogą być tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, do których zostanie skierowana przez Partnera oferta na korzystanie z Usług.

§ 5

Przedmiot i zakres świadczonych Usług

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są Usługi świadczone przez Centrum Telemedyczne.

 2. Usługa jest realizowana z zachowaniem poniższych zasad:

  1. zapewnienie całodobowego dyżuru Centrum Telemedycznego i jego gotowości do wykonania zleconych procedur po otrzymaniu sygnału za pośrednictwem „PRZYCISKU ALARMOWEGO” Urządzenia,

  2. powiadomienie jednej z osób do kontaktu, według kolejności określonej w Ankiecie Rejestracyjnej, o wywołanym alarmie i zaistniałym problemie,

  3. w razie konieczności wezwanie karetki pogotowia ratunkowego i/lub policji i/lub straży pożarnej pod adres Klienta wskazany w Ankiecie Rejestracyjnej,

  4. telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do przybycia wezwanych osób/służb.

§ 6

Tryb postępowania w przypadku realizacji Usługi

 1. Tryb postępowania w przypadku wywołania alarmu przy pomocy „PRZYCISKU ALARMOWEGO”:

  1. Centrum Telemedyczne nawiązuje kontakt głosowy z Klientem.

  2. W sytuacji, gdy dochodzi do nawiązania kontaktu głosowego z Klientem (ALARMY NIEGŁUCHE), decyzję odnośnie niezwłocznego wezwania pomocy podejmuje Klient.

  1. Określenie właściwej procedury postępowania zgodnie z wykrytym rodzajem zgłoszenia:

   1. Alarmy Medyczne Pilne (AMP) – powiadomienie Pogotowia Ratunkowego lub innych służb ratunkowych o podobnym charakterze wskazanych przez Klienta w Ankiecie Rejestracyjnej oraz powiadomienie jednej z osób do kontaktu wg procedury wskazanej poniżej.

   2. Alarmy Medyczne Niepilne (AMN) – realizacja Usługi telemedycznej zgodnie z Regulaminem Usług Telemedycznych i w ramach dostępnego limitu świadczeń, o ile Klient taką usługę/opcję wykupił lub w przypadku niemożliwości udzielenia adekwatnej pomocy przez Usługę telemedyczną, poinformowanie o zdarzeniu Lokalnego Ośrodka Opieki Medycznej, wskazanego przez Klienta w Ankiecie Rejestracyjnej, oraz powiadomienie jednej z osób do kontaktu wg procedury wskazanej poniżej.

   3. Alarmy Socjalne Pilne (ASP) – obejmują wszystkie zdarzenia nagłe lub zagrożenia dla Klienta niemające charakteru medycznego. Zgodnie z wykrytym rodzajem zagrożenia, CT powiadomi właściwe służby publiczne (Policja, Straż Pożarna) lub inne o podobnym charakterze (np. Ochrona Budynku) wskazanych przez Klienta w Ankiecie rejestracyjnej – część ogólna oraz powiadomi jedną z osób do kontaktu wg procedury wskazanej poniżej.

   4. Alarmy Socjalne Niepilne (ASN) – obejmują wszystkie zdarzenia bez charakteru nagłego lub zagrożenia dla Klienta niemające charakteru medycznego. Zgodnie z wykrytym rodzajem zagrożenia, Centrum Telemedyczne powiadomi właściwe służby lub osoby wskazane przez Klienta w Ankiecie Rejestracyjnej.

   5. Brak sytuacji alarmowej (BSA) – jakiekolwiek wezwanie inne niż określone w pkt. A-D, które nie wymaga interwencji Centrum Telemedycznego.

  1. Powiadomienie zgodnie ze wskazaniami Ankiecie Rejestracyjnej – część ogólna jednej z osób do kontaktu, według kolejności określonej w Ankiecie Rejestracyjnej, o wywołanym alarmie i zaistniałym problemie. W Ankiecie Rejestracyjnej musi być wskazana co najmniej jedna osoba lub instytucja do kontaktu.

  2. Telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do przybycia wezwanych osób/służb, przy założeniu priorytetu sprawności samej akcji ratunkowej (np. racjonalne używanie linii telefonicznej, która może być istotnym elementem udzielania pomocy) i współpracy ze służbami ratunkowymi.

  1. W sytuacji, gdy nie dochodzi do nawiązania kontaktu głosowego z Klientem i brak jest kontaktu głosowego z Klientem lub Osobą do Kontaktu poprzez wszelkie dostępne dla Centrum Telemedycznego formy komunikacji w przeciągu 5 min od wywołania alarmu (ALARM GŁUCHY):

  1. Centrum Telemedyczne rozpocznie działania w ramach procedury Alarmy Medyczne Pilne (AMP).

  2. jeśli są ku temu jakiekolwiek przesłanki, Centrum Telemedyczne wdroży procedurę Alarmy Socjalne Pilne (ASP).

  3. Centrum Telemedyczne będzie kontynuować działania celem nawiązania kontaktu z Klientem i/lub Osobą do Kontaktu.

  4. W sytuacji, gdy nie można nawiązać kontaktu głosowego z Klientem, Centrum Telemedyczne wzywa pierwszą osobę z listy osób do kontaktu, która posiada klucz do mieszkania Klienta i wraz z nią podejmuje decyzję o ewentualnym wezwaniu służb ratowniczych.

  5. W przypadku, kiedy możliwy jest kontakt wyłącznie z osobą z listy kontaktowej, która nie posiada klucza do mieszkania Klienta wspólnie z tą osobą podejmowana jest decyzja o ewentualnym wezwaniu Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i/lub Policji.

  6. Jeśli kontakt z osobą z listy kontaktowej, posiadającej klucz do mieszkania Klienta jest możliwy i osoba ta podejmie decyzję o wezwaniu Pogotowia Ratunkowego, a jednocześnie zaznaczy, że nie będzie w stanie w ciągu kilku minut dotrzeć na miejsce wezwania alarmu, Centrum Operacyjno-Alarmowe podejmie automatycznie decyzję o wezwaniu wraz z Pogotowiem Ratunkowym Straży Pożarnej i/lub Policji celem umożliwienia wejścia ekipie Pogotowia Ratunkowego do mieszkania Klienta, niezwłocznie po jej przybyciu na miejsce wywołania alarmu.

 1. Zalecenia dla Klienta odnośnie procedur alarmowych:

  1. Przycisk alarmowy może być użyty wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia Klienta lub w celu realizacji Usługi telekonsultacji medycznej zgodnie z Regulaminem Usług Telemedycznych i w ramach dostępnego limitu świadczeń. W innej sytuacji Centrum Telemedyczne zakończy połączenie.

  2. Działania związane z udzielaniem pomocy realizowane są na rzecz Klienta. Klient upoważnia Centrum Telemedyczne w trakcie nagrywanej rozmowy telefonicznej do uruchomienia tych działań w jego imieniu.

  3. W każdym przypadku będzie miała zastosowanie zasada podejmowania wszelkich racjonalnych działań na podstawie dostępnych informacji, które mają na celu jak najbardziej efektywne, przy użyciu realnie dostępnych środków, zabezpieczenie stanu zdrowia, życia i bezpieczeństwa Klienta.

  4. Klasyfikacja alarmów opiera się na informacji dostarczanej przez Klienta i na jej podstawie podejmowana jest decyzja o rodzaju i zakresie uruchamianej pomocy.

  5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za uruchomienia nieusprawiedliwionej stanem faktycznym procedury alarmowej.

  6. W sytuacji, gdy nie można nawiązać kontaktu głosowego z Klientem, ma zastosowanie procedura Alarmu Głuchego.

  7. Brak możliwości wejścia do lokalu po przybyciu pogotowia ratunkowego w sytuacji braku kontaktu z Klientem będzie skutkowało siłowym otwarciem lokalu przy użyciu odpowiednio do tego powołanych służb w postaci Straży Pożarnej i/lub Policji.

  8. W przypadku, kiedy możliwy jest kontakt wyłącznie z osobą wskazaną do kontaktu w Ankiecie Rejestracyjnej, która nie posiada klucza do mieszkania Klienta, to ona podejmuje decyzję o zakresie i rodzaju uruchamianej procedury. Do tej decyzji i jej skutków mają zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

  9. W sytuacji, gdy nie można nawiązać kontaktu głosowego z Klientem, Centrum Telemedyczne wzywa pierwszą osobę z listy osób do kontaktu wskazanych przez Klienta w Ankiecie Rejestracyjnej, która posiada klucz do mieszkania Klienta i wraz z nią podejmuje decyzję o ewentualnym wezwaniu służb ratowniczych.

  10. W przypadku, kiedy kontakt z pierwszą osobą z listy osób do kontaktu okaże się niemożliwy, wzywana jest kolejna osoba z listy kontaktowej. Procedura jest realizowana do momentu nawiązania kontaktu z jedną z osób z listy kontaktowej – wówczas ta osoba podejmuje decyzję o ewentualnym wezwaniu służb ratowniczych przez Centrum Telemedyczne. W przypadku dwukrotnej, bezskutecznej próby nawiązania kontaktu z każdą z osób z listy kontaktowej, następuje realizacja ppkt k).

  11. W sytuacji, gdy nie można nawiązać kontaktu głosowego z Klientem, ani z żadną osobą z listy kontaktowej (w tym z osobą posiadającą klucz do mieszkania Klienta), Centrum Telemedyczne wzywa pogotowie ratunkowe oraz jednocześnie Straż Pożarną i/lub Policję celem umożliwienia natychmiastowego wejścia ekipie Pogotowia Ratunkowego do lokalu Klienta, po jej przybyciu na miejsce wywołania alarmu.

  12. Brak możliwości wejścia do lokalu po przybyciu pogotowia ratunkowego w sytuacji braku kontaktu z Klientem będzie skutkowało siłowym otwarciem lokalu przy użyciu odpowiednio do tego powołanych służb w postaci Straży Pożarnej i lub Policji.

  13. PRZYCISK ALARMOWY” może być użyty wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia Klienta. W innej sytuacji Centrum Telemedyczne zakończy połączenie.

 1. Aktywacja techniczna Usługi polega na podłączeniu Urządzenia przez Klienta oraz pozytywnym zakończeniu testu łączności z Centrum Telemedycznym i potwierdzeniu wprowadzonych danych.

 2. Na żądanie Klienta – aktywacja techniczna Usługi może zostać przeprowadzona przez Pracownika Centrum Telemedycznego odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem Centrum Telemedycznego.

 3. Usługa jest realizowana jeżeli:

  1. numer telefonu Klienta, dla którego realizowana jest Usługa nie jest ukryty dla odbiorcy połączenia, czyli Centrum Telemedycznego, to znaczy, że jest włączona usługa prezentacji numeru.

  2. Klient ma poprawnie działającą linię telekomunikacyjną umożliwiającą połączenie z Centrum Telemedycznym lub jest w zasięgu działania, w przypadku technologii GSM.

  3. Klient ma odpowiednio podłączone Urządzenie w zakresie zasilania energetycznego lub w przypadku awarii sieci energetycznej – sprawne baterie (należy stale kontrolować zużycie baterii w Urządzeniu oraz osobistym nadajniku oraz przynajmniej raz w roku je wymieniać (w przypadku stacjonarnych telefonów SOS).

§ 7

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

 1. Centrum Telemedyczne nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o błędne dane i informacje podane przez Klienta w Ankiecie Rejestracyjnej, jak również podczas rozmowy z Personelem Centrum Telemedycznego, Personelem Medycznym Centrum Telemedycznego i Lekarzem Centrum Telemedycznego.

 2. Centrum Telemedyczne nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Klienta na podstawie przekazanych przez Personel Centrum Telemedycznego, Personel Medyczny Centrum Telemedycznego i/lub Lekarza Centrum Telemedycznego informacji oraz zaleceń.

 3. Centrum Telemedyczne nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte w wyniku podania przez Klienta lub osoby do kontaktu wskazane w Ankiecie Rejestracyjnej nieprawdziwych informacji odnośnie sytuacji alarmowej lub stanu zdrowia Klienta.

 4. Za sytuacje uniemożliwiające prawidłowe świadczenie usługi, które są wynikiem działania siły wyższej, awarii linii telefonicznej lub energetycznej, a także braku prezentacji numeru w Centrum Telemedycznym, umożliwiającej identyfikację Klienta.

 5. Usługi Centrum Telemedycznego mogą podlegać ograniczeniom lub być niemożliwe do realizacji wskutek:

  1. awarii i uszkodzenia Urządzenia w okresie od zgłoszenia awarii lub uszkodzenia do momentu jej usunięcia, z zastrzeżeniem zgłoszenia awarii zgodnie z poniższą procedurą:

   1. zgłaszanie awarii i uszkodzeń może mieć miejsce w sposób automatyczny poprzez automatyczne protokoły kontroli, do których dostęp ma Centrum Telemedyczne, o ile sprzęt w posiadaniu klienta jest wyposażony w system alarmów automatycznych lub przez Klienta.

   2. w przypadku wykrycia awarii przez Centrum Telemedyczne, Personel Centrum Medycznego powiadamia bezzwłocznie o tym fakcie Klienta, informując o awaryjnym sposobie kontaktu z Centrum Telemedycznym.

   3. w przypadku wykrycia awarii lub uszkodzenia Urządzeniu przez Klienta powiadamia on o tym bezzwłocznie Centrum Telemedyczne, które informuje Klienta o awaryjnym sposobie kontaktu z Centrum Telemedycznym.

 1. Centrum Telemedyczne nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne lub niematerialne w sytuacji, gdy z powodów niezawinionych przez Centrum Telemedyczne, do Centrum Telemedycznego nie dotrze zgłoszenie Klienta, wyniki monitorowania lub dane zgłoszenie, jak również wyniki nie będą mogły być przypisane zgłaszającemu Klientowi (np. zgłoszenie bez identyfikacji numeru).

 2. Centrum Telemedyczne nie ponosi odpowiedzialności za decyzje stron trzecich biorących udział w procesie udzielania pomocy nawet jeżeli działania te zostały zamówione przez Centrum Telemedyczne w imieniu Klienta.

§ 8

Prawa i obowiązki stron

 1. Klientom przysługuje prawo do korzystania z Usług wskazanych w § 5, za pośrednictwem całodobowego Centrum Telemedycznego, dostępnego pod numerem telefonu: wskazanym w umowie teleopieki dostępnym z Telefonów stacjonarnych i komórkowych.

 2. Aby skorzystać z Usług Klient jest zobowiązany podać Teleopiekunowi następujące dane:

  1. swoje imię i nazwisko,

  2. swój numer Pesel,

  3. numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Klientem.

 1. Jeżeli Klient nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 2, Centrum Telemedyczne może odmówić organizacji świadczeń określonych w § 5, jeżeli uniemożliwia to ustalenie uprawnienia danej osoby do korzystania z Usług opisanych w niniejszym Regulaminie.

 2. Klient ma obowiązek powiadomienia Teleopiekuna o wszelkich zmianach danych niezbędnych do prawidłowego działania Usług (numery telefonów, dane osób kontaktowych, stan zdrowia,) udzielonych podczas przystępowania do programu niniejszych Usług poprzez ponowne wypełnienie Ankiety Rejestracyjnej z zaznaczeniem w jej treści, że jest to korekta Ankiety Rejestracyjnej.

 3. Personel Teleopiekuna pod numerem telefonu: wskazanym w umowie teleopieki, dostępnym z telefonów stacjonarnych i komórkowych:

  1. udziela wyjaśnień odnośnie płatności;

  2. przyjmuje zgłoszenia potrzeby odpłatnej aktywacji usługi u Klienta;

  3. przyjmuje zgłoszenia i udziela informacji odnośnie uruchomienia Usług w zakresie Usług Telemedycyny (umowy, sprzętu, opiat, zasad działania);

  4. informuje o wszystkich usługach świadczonych przez Centrum Telemedyczne;

  5. udziela informacji o sposobie korzystania z Usługi;

  6. udziela informacji oraz pomocy w sprawach technicznych.

 1. Klient we własnym zakresie ponosi koszty zużycia energii elektrycznej oraz połączeń telefonicznych, o ile nie zakupił opcji typu „karta SIM” od Teleopiekuna, w miejscu instalacji Urządzenia.

 2. Klient oświadcza w Ankiecie Rejestracyjnej, że wyraża zgodę na siłowe wejście do lokalu
  w sytuacji, kiedy nie będzie w stanie sam otworzyć drzwi służbom ratowniczym, ani też nikt z listy osób do kontaktu nie dokona otwarcia drzwi w momencie pojawienia się służb ratowniczych. Klient nie będzie miał roszczeń w stosunku do Centrum Telemedycznego oraz służb ratowniczych z tytułu szkód powstałych na skutek ich siłowego wejścia do lokalu.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 2. Korzystanie z Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne
  z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 3. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego lub związanego z niniejszym Regulaminem, zostanie on przez Strony rozstrzygnięty polubownie. W przeciwnym razie właściwy będzie sąd zgodnie z właściwością ogólną.

 4. Zmiany niniejszego Regulaminu będą przekazywane Klientom w formie pisemnej na 30 dni przed ich wejściem w życie. W przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian Klient może pisemnie zrezygnować ze świadczenia Usług w terminie określonym jako termin obowiązywania nowego regulaminu. Brak wypowiedzenia umowy po otrzymaniu zmian regulaminu będzie rozumiany jednoznacznie jako akceptacja tych zmian.

Data i czytelny podpis Klienta/

osoby upoważnionej do działania w imieniu i na rzecz Klienta