Regulamin świadczenia usług telemedycyny

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI TELEMEDYCYNY

zwany dalej „Regulaminem”

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usług Telemedycyny dla Klientów CENTRUM TELEOPIEKI SENIOR CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą
  w Rzeszowie (35-301), przy ul. Lwowskiej 142/7A, nr KRS: 0000641552, NIP: 8133727604, REGON: 365405955, o kapitale zakładowym: 60.000,00 złotych opłaconym w całości.

 2. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

§ 2

Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie

 1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

  1. Ankieta Rejestracyjna – dokument zawierający dane osobowe Klienta, w tym dane osobowe wrażliwe, oraz podstawowe dane o stanie zdrowia Klienta, a także dane do kontaktu, w tym dane osoby, którą Klient upoważni do otrzymywania informacji o stanie zdrowia Klienta, zawierający oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.

  2. Centrum Telemedyczne – wydzielona w strukturze organizacyjnej Teleopiekuna lub w firmie współpracującej z Teleopiekunem organizacja, na którą składa się: zespół osób, w tym personel medyczny wraz z odpowiednim systemem łączności głosowej i innej, wyposażony również w system informatyczny. Celem działania Centrum Telemedycznego jest zgodna z niniejszym regulaminem reakcja na alarmy wywołane przez urządzenie Klienta;

  3. Klient – osoba uprawniona do skorzystania z Usługi na podstawie Regulaminu;

  4. Lekarz Centrum Telemedycznego – osoba uprawniona do wykonywania zawodu lekarza, wskazana przez Centrum Telemedyczne do realizacji Usługi;

  5. Personel Medyczny Centrum Telemedycznego – osoba uprawniona do wykonywania zawodu pielęgniarki, rehabilitanta lub ratownika medycznego, wskazana przez Centrum Telemedyczne do realizacji Usługi;

  6. Personel Centrum Telemedycznego – pracownik Call Center lub pracownik administracyjny Centrum Telemedycznego, wspierający proces realizacji Usługi;

  7. Portal Pacjenta – narzędzie oparte na platformie internetowej, dostępnej z dowolnej przeglądarki internetowej. Pozwala na wymianę i gromadzenie informacji medycznych, informacji klinicznych, wyników badań Klienta przed realizacją Usługi lub na przekazywanie przez Centrum Telemedyczne, po wykonaniu Usługi, skierowań na płatne badania i/lub recept pełnopłatnych. Narzędzie to pozwala też na bieżący kontakt mailowy z Lekarzem Centrum Telemedycznego;

  8. Regulamin – niniejszy Regulamin zasad korzystania z Usług dla Klientów;

  9. Umowa – umowa o świadczenie usług teleopieki;

  10. Urządzenie – sprzęt monitorujący lub alarmowy służący do realizacji Usługi, dostarczony przez Teleopiekuna, którego model i numer seryjny Klient wskazuje w Ankiecie Rejestracyjnej – część ogólna oraz, za które uiszcza kaucję zwrotną;

  11. Kaucja zwrotna – kwota za udostępniany do realizacji usługi model urządzenia, wpłacana przy podpisaniu umowy o świadczenie usług teleopieki. Kwota ma charakter kaucji zwrotnej, rozliczanej w momencie zwrotu urządzenia, pod warunkiem, że zwracany sprzęt jest sprawny i nieuszkodzony, a ewentualne koszty naprawy naliczone na podstawie par. 1 ust. 9 Umowy abonenckiej zostały już pokryte przez Klienta. Kaucja pobierana jest wyłącznie przelewem przedpłaconym, zaksięgowanym na koncie bankowym przed podpisaniem Umowy. Kaucja stanowi zabezpieczenie Teleopiekuna na poczet ewentualnych uszkodzeń sprzętu, powstałych z winy Klienta w trakcie trwania Umowy, a niepokrytych do czasu jego zwrotu;

  12. Usługa – konsultacja telefoniczna lub wideokonsultacja medyczna ogólna, realizowana za pośrednictwem Centrum Telemedycznego przez Lekarza Centrum Telemedycznego. Usługę realizuje lekarz pierwszego kontaktu.


§ 3

Ogólne zasady świadczenia Usług

 1. Zasady świadczenia Usług określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

 2. Świadczenia będą realizowane przez czas trwania Umowy, dla Klientów spełniających warunki niniejszego Regulaminu.

§ 4

Uczestnicy

 1. Uczestnikami Programu mogą być tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, do których zostanie skierowana przez Partnera oferta na korzystanie z Usług.

 2. Warunkiem otrzymania dostępu do korzystania z usług jest wypełnienie, podpisanie Ankiety Rejestracyjnej, łącznie z oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i odesłanie do Centrum Telemedycznego w sposób określony w jej treści.

§ 5

Przedmiot i zakres świadczonych Usług

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są Usługi świadczone przez Centrum Telemedyczne.

 2. Usługa jest realizowana z zachowaniem poniższych zasad:

  1. czas oczekiwania na Usługę nie przekracza 2 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia Klienta przez Centrum Telemedyczne.

  2. Usługa realizowana jest w formie konsultacji telefonicznej lub wideokonsultacji, według wyboru Klienta i jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

  3. przed realizacją Usługi, Klient może przesłać drogą mailową lub za pośrednictwem Portalu Pacjenta dokumentację medyczną, dotyczącą jego stanu zdrowia, w celu jej omówienia z Lekarzem Centrum Telemedycznego lub Personelem Medycznym Centrum Telemedycznego.

  4. Lekarz Centrum Telemedycznego, po konsultacji telefonicznej lub wideokonsultacji może przesłać Klientowi drogą mailową lub za pośrednictwem Portalu Pacjenta skierowanie na płatne badania, zlecone przez Lekarza Centrum Telemedycznego lub recepty pełnopłatne.

3. Centrum Telemedyczne podejmuje maksymalnie 3 (słownie: trzy) próby telefonicznego skontaktowania się z Klientem celem realizacji Usługi.

§ 6

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

 1. Centrum Telemedyczne nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o błędne dane i informacje podane przez Klienta w Ankiecie Rejestracyjnej, jak również podczas rozmowy z Personelem Centrum Telemedycznego, Personelem Medycznym Centrum Telemedycznego i Lekarzem Centrum Telemedycznego.

 2. Centrum Telemedyczne nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Klienta na podstawie przekazanych przez Personel Centrum Telemedycznego, Personel Medyczny Centrum Telemedycznego i/lub Lekarza Centrum Telemedycznego informacji oraz zaleceń.

 3. Centrum Telemedyczne nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje uniemożliwiające prawidłowe świadczenie usługi, które są wynikiem działania siły wyższej, awarii linii telefonicznej lub energetycznej, a także braku prezentacji numeru w Centrum Telemedycznym, umożliwiającej identyfikację Klienta.

§ 7

Prawa i obowiązki stron

 1. Klientom przysługuje prawo do korzystania z Usług wskazanych w § 5, za pośrednictwem całodobowego Centrum Telemedycznego, dostępnego pod numerem telefonu wskazanym w umowie o świadczenie usług telemedycyny, dostępnym z Telefonów stacjonarnych i komórkowych.

 2. Aby skorzystać z Usług Klient jest zobowiązany podać Centrum Telemedycznemu następujące dane, m.in:

  1. swoje imię i nazwisko,

  2. swój numer PESEL,

  3. numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Klientem.

 1. Jeżeli Klient nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 2, Centrum Telemedyczne może odmówić organizacji świadczeń określonych w § 5, jeżeli uniemożliwia to ustalenie uprawnienia danej osoby do korzystania z Usług opisanych w niniejszym Regulaminie.

 2. Klient ma obowiązek powiadomienia Teleopiekuna o wszelkich zmianach danych niezbędnych do prawidłowego działania Usług (numery telefonów, dane osób kontaktowych, stan zdrowia) udzielonych podczas przystępowania do programu niniejszych Usług poprzez ponowne wypełnienie Ankiety Rejestracyjnej z zaznaczeniem w jej treści, że jest to korekta Ankiety Rejestracyjnej.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 2. Korzystanie z Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne
  z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 3. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego lub związanego z niniejszym Regulaminem, zostanie on przez Strony rozstrzygnięty polubownie. W przeciwnym razie właściwy będzie sąd zgodnie z właściwością ogólną.

 4. Zmiany niniejszego Regulaminu będą przekazywane Klientom w formie pisemnej na 30 dni przed ich wejściem w życie. W przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian Klient może pisemnie zrezygnować ze świadczenia Usług w terminie określonym jako termin obowiązywania nowego regulaminu. Brak wypowiedzenia umowy po otrzymaniu zmian regulaminu będzie rozumiany jednoznacznie jako akceptacja tych zmian.