Polityka prywatności

Definicje:

 1. Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu.
 2. Logi Systemu — automatyczny komputerowy zapis informacji przekazywanych serwerowi przez urządzenie Użytkownika przy każdym połączeniu. Może zawierać w szczególności Adres IP, pozwalający z pewnym przybliżeniem ustalić, skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową.
 3. Materiały — wszelkie treści udostępniane w Serwisie odpłatnie lub nieodpłatnie, w tym także treści reklamowe.
 4. Serwis – informacyjny serwis internetowy dostępny pod adresem https://nestor.sos.pl/ oraz adresami podrzędnymi wraz z dostępnymi za jego pośrednictwem Materiałami, funkcjami i usługami.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca poprzez wykorzystanie urządzenia lub systemu informatycznego, korzystająca z zasobów informacyjnych Serwisu, od chwili wywołania adresu internetowego Serwisu lub adresu podrzędnego, do chwili zamknięcia zakładki/okna przeglądarki z tak wywołanym adresem strony.
 6. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 7. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 8. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu jest Centrum Teleopieki Senior Care Sp. z o.o. – z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lwowska 142/7A, 35-301 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000641552, NIP: 8133727604, REGON: 365405955. Centrum Teleopieki Senior Care Sp. z o.o. jest właścicielem Serwisu i usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 114, poz. 1204 ze zmianami).
 3. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Poniżej znajdziecie Państwo więcej szczegółów o kategoriach danych, które przetwarzamy, celach tego przetwarzania oraz o kategoriach podmiotów, z którymi współpracujemy, aby prawidłowo świadczyć dla Pani/Pana usługi.

 

Zakres przetwarzanych danych:

 1. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Przetwarzane przez Centrum Teleopieki Senior Care Sp. z o.o. dane osobowe obejmują:
 4. Imiona i nazwisko;
 5. Datę urodzenia;
 6. Numer PESEL;
 7. Numer dokumentu tożsamości;
 8. Adres zamieszkania;
 9. Adres korespondencyjny;
 10. Numer/-y telefonu/-ów pozostawiony/-e do kontaktu;
 11. Adres poczty elektronicznej;
 12. Dane osobowe oraz informacje dotyczące stanu zdrowia osoby na rzecz, której świadczone będą usługi teleopieki i telemedycyny;
 13. Dane w ramach konta Klienta, w tym dane osób wskazanych do kontaktu w ramach usług teleopieki i telemedycyny;
 14. Numer rachunku bankowego;
 15. Numery IP komputerów z którego łącza się Państwo z naszymi serwisami internetowymi.
 16. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu: Centrum Teleopieki Senior Care Sp. z o.o. zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, w szczególności takie jak adres IP, data i czas wizyty w Serwisie. Centrum Teleopieki Senior Care Sp. z o.o. nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika. Centrum Teleopieki Senior Care Sp. z o.o. wykorzystuje informacje, o których mowa wyżej, wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu. Centrum Teleopieki Senior Care Sp. z o.o. stosuje tzw. pliki „cookies”. Pliki Cookies to obsługiwane przez przeglądarki internetowe informacje tekstowe mające na celu ułatwianie przeglądania stron internetowych. Za pomocą plików Cookies nie są gromadzone ani przetwarzane dane osobowe. Pliki Cookies umożliwiają dostosowanie Serwisu do indywidualnych ustawień i preferencji Użytkownika. Centrum Teleopieki Senior Care Sp. z o.o. stosuje również Cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają optymalizację komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników w Serwisie oraz personalizowanie treści (np. reklamowych) pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowani plików Cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Serwisu, niektóre funkcje w Serwisie mogą być niedostępne lub będą działać niepoprawnie. Serwis używa systemu Google Analytics, Google AdWords i innych narzędzi analitycznych, które pomagają określić sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników w celu udoskonalenia działania Serwisu. Narzędzia te wykorzystują pliki Cookies.

 

Cele i podstawy przetwarzania:

Poniżej wskazujemy, w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania:

 1. w celu zawarcia umowy świadczenia usług na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą zgłoszonego przez Infolinię lub na stronie https://nestor.sos.pl/ (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); cel ten obejmuje również̇ ocenę̨ Państwa wiarygodności finansowej, aby lepiej dopasować́ ofertę̨ do warunków umownych, jakie Państwu zaproponujemy;
 2. w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy o świadczenie usług teleopieki i/lub telemedycyny, w tym: zapewnienia poprawności działania usług, wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje, zapewnienie bezpieczeństwa sieci (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 3. w celu wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie na nas nałożony przepisem prawa lub decyzją indywidualną urzędu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 4. w celach analitycznych, np. w celu doboru usług do potrzeb naszych Klientów; optymalizacji naszych produktów, między innymi na podstawie zgłaszanych przez Państwa uwag i zbierania opinii, a także w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 5. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji potrzebnych do potwierdzenia konkretnych okoliczności, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 6. w celu określenia, domagania się̨ lub obrony przed żądaniami (roszczeniami), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 7. w celu badania Państwa zadowolenia i określania jakości usług, z których Państwo korzystacie, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 8. w celu bezpośredniego oferowania Państwu produktów i usług (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Uprawnienia Użytkownika:

 1. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
 2. Bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – Administrator jest zobowiązany przekazać Państwu jako osobom, których dane będą przetwarzane, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją, czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu); obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych, a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności; Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje.
 3. Dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji, jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii.
 4. Poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych.
 5. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. W przypadku, gdy dane osobowe są niezbędne do świadczenia usługi, żądanie ich usunięcia jest traktowane jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi i przynosi skutki określone w Regulaminie usług teleopieki i/lub telemedycyny.
 • Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
 • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy wcałości zawartą z Państwem umowę,
 • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
 • konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
 • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 1. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie przechowywałaby Państwa dane). Jest to możliwe jeżeli:
 • kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych lub
 • uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub
 • złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu.
 1. Mogą Państwo żądać przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny.
 2. Mogą Państwo żądać wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa; w szczególności prawo do sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego.
 3. Mogą Państwo żądać niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – korzystając z naszych usług nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce,
 4. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zwany dalej: PUODO), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 5. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.
 6. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
 7. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
 8. przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
 9. przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

 

Udostępnianie danych osobowych:

Centrum Teleopieki Senior Care Sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych Użytkownika innym podmiotom w żadnym innym celu niż wynikający z celu Serwisu. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Centrum Teleopieki Senior Care Sp. z o.o.  może także przekazać dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub dochodzenia przysługujących jej praw, w tym także w przypadku, gdy Użytkownik swymi działaniami naruszył przepisy prawa lub Regulaminu usług teleopieki i/lub telemedycyny. W Serwisie do podanych przez Użytkownika danych dostęp posiada Administrator, jego pracownicy oraz podmioty obsługujące Serwis. Korzystanie z niektórych usług w Serwisie może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem danych osobowych Użytkownika następującym kategoriom podmiotów:

a)      podwykonawcom, czyli podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, z których korzystamy, by świadczyć́ Państwu usługi, w szczególności: podmiotom świadczącym dla nas usługi medyczne, teleinformatyczne, utrzymania sieci, pośredniczącym w sprzedaży naszych usług, obsługujących korespondencję i wpierających nas w procesie obsługi, firmom księgowym, audytorom, doradcom prawnym, i agencjom marketingowym;

b)      innym administratorom danych przetwarzających dane w swoim imieniu: firmom prowadzących działalność́ firm telefonii komórkowych, pocztową i kurierską, bankom i instytucjom prowadzącym działalność́ płatniczą, firmom nabywającym wierzytelności, Prezesowi Urzędu Komunikacji w przypadku przenoszenia numeru do naszej sieci, biurom informacji gospodarczych przy zawieraniu umowy, innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy abonentów lub świadczącym usługę̨ informacji o numerach telefonicznych;

c)       innym niezależnym odbiorcom: partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Postanowienia końcowe:

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e- mail: pomoc@nestor.sos.pl
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą może Pani/Pan kontaktować się pod numerem telefonu: 17 777 01 00 lub pod adresem e-mail: pomoc@nestor.sos.pl
 4. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
 5. a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
 6. b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
 7. c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
 8. d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki pod adresem https://nestor.sos.pl/
 10. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem: https://nestor.sos.pl/